കേരളത്തിൽ 15 വരെ കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത.

വടക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾകടലിൽ ന്യുന മർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു സീസണിലെ ആദ്യ തീവ്ര ന്യുന മർദ്ദമാകാൻ സാധ്യത.

കേരളത്തിൽ 15 വരെ മഴ സാധ്യത. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ കൂടുതൽ സാധ്യത. സെപ്റ്റംബർ 14,15 തീയതികളിൽ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായ മഴ സാധ്യത

Leave a Reply