മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ.

0
397

മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയനും ഭാര്യ കമലക്കുമായി ആകെ 86. 95 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഭൂസ്വത്ത് പിണറായിയിലെ വീടും സ്ഥലവും ഉൾപ്പെടെയാണിത് പിണറായിയുടെ പേരിൽ 51.95 ലക്ഷവും ഭാര്യ കമലയുടെ പേരിൽ 35 ലക്ഷവുമാണുള്ളത്.

ഓഹരി ഇനത്തിലായി പിണറായി വിജയന് 204048 രൂപയും ഭാര്യക്ക് 2976717 രൂപയുമുണ്ട്.

ധർമടം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പിണറായി വിജയൻ സമർപ്പിച്ച നാമനിർദേശ പത്രികയോടൊപ്പം നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് സ്വത്ത് വിവരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിണറായിയുടെ കൈവശം പണമായി 10,000 രൂപയും ഭാര്യയുടെ കൈവശം 2000 രൂപയുമാണുള്ളത്. 3,30,000 രൂപയുടെ സ്വർണമാണ് ഭാര്യയ്ക്കുള്ളത്. കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൽ(കിയാൽ) പിണറായി വിജയന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെയും ഭാര്യ കമലയ്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെയും ഓഹരിയുണ്ട്.

Leave a Reply