ടേക്ക് ഓഫിന് മുൻപ് ഇൻഡിഗോ വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്നും തെന്നിമാറി

ടേക്ക് ഓഫിന് മുൻപ് ഇൻഡിഗോ വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്നും തെന്നിമാറി

Leave a Reply