ദേശീയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി; 54 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായ 54 ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു.ഐടി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 69(എ)യിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അടിയന്തര വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള 54 ആപ്പുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് (എംഎച്ച്എ) ഒരു അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ചതായി കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ബ്യൂട്ടി ക്യാമറ: സ്വീറ്റ് സെൽഫി എച്ച്‌ഡി, ബ്യൂട്ടി ക്യാമറ – സെൽഫി ക്യാമറ, ഇക്വലൈസർ & ബാസ് ബൂസ്റ്റർ, സെയിൽസ്ഫോഴ്‌സ് എന്റിനുള്ള കാംകാർഡ്, ഐസോലൻഡ് 2: ആഷസ് ഓഫ് ടൈം ലൈറ്റ്, വിവ വീഡിയോ എഡിറ്റർ, ടെൻസെന്റ് എക്‌സ്‌റിവർ, ഓൺമിയോജി അരേന, ഓൺമിയോജി ചെസ്സ്, ബ്യൂട്ടി ക്യാമറ എന്നിവ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply