കോവിഡ് 19 സഊദിയിലെ പള്ളികളിൽ റമളാനിൽ തറാവീഹ് നമസ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല.

Leave a Reply